njmwwoxja26ea2zsx72rqfdo5comjf

Regulamin

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym zawekowani.pl (zwany dalej „Serwisem”) prowadzony jest przez Zawekowani spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mazowiecka 11 lok. 49 (00-052 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000924102, NIP: 5252879448, kapitał zakładowy w wysokości 40 000,00 zł
  (zwana dalej „Sprzedawcą” lub „Usługodawcą”). Kontakt z Usługodawcą jest możliwy pod numerem telefonu +48 573 533 676 lub poprzez wiadomość drogą elektroniczną na adres: biuro@zawekowani.pl 
 2. Niniejszy dokument (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania z Serwisu świadczącego następującego usługi:
 1. Regulamin skierowany jest do Klientów indywidualnych.
 2. Do korzystania z Serwisu i dokonania zakupów niezbędne jest spełnienie następujących wymagań technicznych:

§2

DEFINICJE

 1. Formularz zamówienia – formularz dostępny w Serwisie umożliwiający złożenie Zamówienia poprzez dodanie produktów z oferty do wirtualnego koszyka, podanie danych osobowych i określenie adresu dostawy.
 2. Zamówienie – Usługa elektroniczna świadczona przez Usługodawcę: oświadczenie woli klienta, kończące wypełnianie Formularzu zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
 3. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu.
 4. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 5. Konsument – Klient, będący konsumentem w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta.
 6. Produkt – towar prezentowany w sklepie internetowym Serwisu.

§3

ZAKUPY W SERWISIE

 1. Serwis prowadzi sprzedaż detaliczną.
 2. Sprzedawca umożliwia realizację zamówienia i dostawę Produktów na terenie wybranych miast w Polsce (Warszawa, Kraków, Poznań, Łódź, Trójmiasto) i ich okolic. Realizacja zamówienia i dostawy na innym obszarze jest możliwa tylko po wcześniejszym kontakcie i otrzymaniu jednoznacznego potwierdzenia od Sprzedawcy.
 3. Ceny wszystkich Produktów widoczne w Serwisie to ceny brutto (zawierające podatek VAT), wyrażone w złotych polskich.
 4. Produkty mogą nieznacznie odbiegać wagą lub pojemnością od podanych na stronie Serwisu.
 5. W celu złożenia zamówienia należy wykonać następujące kroki:
  1. Wybrać Produkt oraz określić liczbę zamawianych sztuk Produktu.
  2. Uzupełnić informacje o Kliencie oraz dane dostawy w sekcji Formularza zamówienia o nazwie “Płatność i wysyłka”.
  3. Ewentualne podać kod rabatowy w polu “Masz kupon? Kliknij tutaj, aby dodać swój kod” w sekcji Formularza zamówienia o nazwie “Twoje zamówienie”.
  4. Nacisnąć przycisk “Kupuję i płacę” na dole Formularza.
 6. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail o tytule “​​Podsumowanie zamówienia”, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 7. Zdjęcia Produktów dostępne w Formularzu zamówienia mogą się różnić od sprzedawanych Produktów.

§ 4

KOSZTY I SPOSOBY DOSTAWY

 1. Produkty na terenie Warszawy dostarczane są za pomocą własnego transportu pod adres podany w Formularzu zamówienia.
 2. Termin dostawy wskazany w Formularzu zamówienia jest terminem orientacyjnym. Ostateczny termin zależy od rodzaju zamówionych produktów, lokalizacji i zdarzeń drogowych.
 3. O koszcie dostawy Klient jest informowany w Formularzu zamówienia w sekcji „Twoje zamówienie”.

§ 5

PŁATNOŚCI

 1. W Formularzu zamówienia Klient musi wybrać jedną z dostępnych metod płatności.
 2. Zapłaty za złożone zamówienie można dokonać następującymi metodami:

§ 6

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo od niej odstąpić bez podawania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych, z zastrzeżeniem 6 ust. 2.
 2. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
 1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w następującej formie:

Do oświadczenia należy dołączyć dowód zakupu, czyli otrzymany od Usługodawcy paragon.

 1. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawarty jest w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
 2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 1. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Mazowiecka 11 lok. 49, 00-052 Warszawa.
 2. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

§ 7

REKLAMACJE

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Produkty bez wad.
 2. Klient w przypadku jeżeli stwierdzi wady Produktów, ma prawo złożenia reklamacji.
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 4. W przypadku zwrotu środków zostaną one przekazane Klientowi niezwłocznie na wskazany przez niego rachunek bankowy lub w inny sposób ustalony ze Sprzedawcą.
 5. Reklamacja może zostać złożona poprzez wysłanie oświadczenia przez Klienta w następujący sposób:

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany nie mogą naruszać praw Klientów, wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania w Serwisie. Usługodawca poinformuje Zarejestrowanego Użytkownika o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej tekst zmienionego Regulaminu. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje zmian, powinien powiadomić o tym fakcie Administratora poprzez przesłanie informacji zwrotnej o treści „Nie akceptuję zmian Regulaminu”.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
2) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr . Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Używamy na naszej stronie plików cookies w celu zapewnienie prawidłowego działania serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej strony oznacza akceptację cookies.